Om bloggen

Denne bloggen ønsker å formidle kapitalistiske ideer og hvordan kapitalismen kan skape samfunn der hver enkelt kan nyte og oppleve mer frihet, trygghet og bedre velstand.

Kapitalismen og det frie marked har vist seg overlegent i å øke produksjonen av varer og tjenester i samfunnet, noe som har medført at mennesket i det moderne vesten har kunne nyte en levestandard som ville vært helt utenkelig i tidligere tider.

Til tross for at kapitalismen er en forutsetning for dagens høye levestandard, blir den likevel kritisert av store deler av samfunnet. Dette skyldes ofte uvitenhet om hva kapitalisme er og ikke er, og hvilke land som virkelig er kapitalistiske. De fleste land i dag er ikke spesielt kapitalistiske, men heller blandingsøkonomier. Også USA har blandingsøkonomi og det er dette som er grunnen til at landet har opplevd mye fattigdom og høy arbeidsledighet. Misforståelsen om hva kapitalisme er har ledet mange til å tro at USA’s problemer skyldes kapitalisme, når det i realiteten er den sosialistiskpregede blandingsøkonomien som må ta skylden.

Denne uvitenheten og kritikken av kapitalismen er meget uheldig da den vil føre til at mange tar avstand fra den. Det vil kunne føre til mindre kapitalisme i samfunnet og mer sosialisme, blandingsøkonomi og planøkonomi. Dette vil på sikt redusere velstanden.

Det er få som taler varmt for kapitalismen, og denne blogget håper å kunne være et talerør, som på enkelt vis kan forklare kapitalismen og hvorfor den vil gi et bedre samfunn for alle.

Om kapitalisme

Fra Wikipedia:

Kapitalisme er et økonomisk system hvor formue og produksjonsmidler er privateid.

I et kapitalistisk system er det enkeltindivider enten alene eller sammen med andre, som eier, betjener og handler fast eiendom, arbeidskraft og kapital. Investeringer, distribusjon, inntekt, produksjon, prising og utbud av varer og tjenester er bestemt av selvstendige frivillig private avgjørelser i en markedsøkonomi.

En egenskap ved kapitalismen er at hver enkelt person eier sin egen arbeidskapasitet, og derfor kan selge den til arbeidsgivere.